image
        这是丁邈,女,54天,乳名丁小宝、丁宝宝、丁小球、丁球球、丁小苗、丁苗苗……
                image
        这是今天中午小宝在我床上睡觉的照片,小宝张开双臂作出欲拥抱状,睡了好一会,也不嫌胳膊酸呀。