image
             金棕榈奖:《风吹稻浪》 
             评委会大奖:《弗朗德勒》 
             评审团奖:《红色之路》 
             最佳导演奖:《通天塔》 

            最佳男演员奖:《光荣岁月》五位男星 
            最佳女演员奖:《回归》六位女星 
            最佳编剧奖:《回归》
            短片部分金棕榈奖:《Sniffer》 
          “一种关注”单元
           最佳影片              
《江城夏日》

       除了冈萨雷斯和阿莫多瓦外,其他人基本都没听过,获金棕榈的肯洛奇貌似也是一大牛,《风吹稻浪》和《弗朗德勒》似乎都是战争题材。当然最让人惊艳的就是影帝影后了。王家卫不愧“东邪”本色,竟然整出五个影帝,六个影后来,实在令人大跌眼镜。可惜连《颐和园》的影子都没看见。不知道是不是媒体封杀的原因。娄烨拼命一搏,结局注定如此悲惨。王超凭《江城夏日》获一种关注单元最佳影片,可喜可贺。两相对比之下,实在令人不胜感慨。